Sunday, August 9, 2009

مهناز اجوداني داستان دردناك دختراني كه اشكارا مورد تجاوز قرار گرفته اند را نقل ميكند ـ نوكيا و زيمنس در خدمت ديكتاتوري علي خامنه اي


مهتاب اجوداني كه دختر دايي اقاي كنگرلو از مجرياي صدا امريكا و دختر برادر تيمسار اجوداني ميباشد اين دختر بينوا در اعتراضات دستگير و بعد از چند هفته شكنجه و در حالي وحشتناك با وثيقه سنگين ازاد و در بيمارستان بستري ميشود خواهر وي مهناز اجوداني با تلويزيون پارس تماس مي گيرد و با خانم هنگامه افشار مصاحبه تلفني ميكند قرار بوده اين مصاحبه بطور ناشناس پخش شود ولي قبل از پخش اين مصاحبه از قرار معلوم تلفن شنود شده است
از طريق تجهيزات نوكيا يا زيمنس فرخته شده به ج.ا
و خانم مهناز با ضرب و جرح دستگير مي شود خانم هنگامه افشار بعد از اطمينان از دستگيري اين دو خواهر مجبور به پخش اين مصاحبه با مشخصات حقيقي مهناز و مهتاب اجوداني شد خانم مهتاب اجوداني دچار شكستگي جمجمه بر اثر شكنجه شده و خانم مهناز اجوداني حامله ميباشد
اين دو خواهر بينوا اكنون در بند و باتوجه به خدمت پدر و عمويش در حكومت قبلي و نسبت فاميلي با كنگرلو مجري صداي امريكا طعمه خوب ج.ا براي عوامفريبي و جنگ رواني و پرونده سازي ميباشند
در اين مصاحبه خانم مهناز اجوداني از قول خواهرش مهتاب داستان دردناك دختراني كه اشكارا مورد تجاوز قرار گرفته اند را نقل ميكند
فارغ از جنايات ج.ا ايا شركتهاي زيمنس و نوكيا و كشورهاي اروپايي با سياست يك بام و دو هوا شريك جرم ج.ا نيستند
PARS TV show 080809 Download
Right click and select on 'Save targe

Play


http://www.bahrammoshiri.com/home/?page=audio_archieve

Face -to- Face - 08-08-2009 - H.Afshar


۹۱. مهتاب آجودانی - فرزند مهدی - بازداشت شده در تاريخ ۱۳۸۸/۳/۲۶- زندان اوين - ديپلم - متاهل - خانه دار
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/07/090236print.php