Friday, August 21, 2009

تقدیمی حزب مرزپرگهر به تمامی کسانی که جان خویش را جهت آزادی میهن از چنگال جنایتکاران جمهوری اسلامی فدا نمودند

تقدیمی حزب مرزپرگهر به تمامی کسانی که جان خویش را جهت آزادی میهن از چنگال جنایتکاران جمهوری اسلامی فدا نمودند یاد و راهشان گرامی و پر رهرو باد