Thursday, August 6, 2009

مراسم تحلیف در زیر سایه سرنیزه


جعفر پویه

روز گذشته مراسم تحلیف گماشته برگزیده ولی فقیه رژیم در حالی برگزار شد که در مرکز شهر تهران حکومت نظامی برقرار بود. محمود احمدی نژاد که از نفرت مردم نسبت به خود آگاه است، از ترس آنان مسیر دفتر کارش در خیابان پاستور تا مجلس را با هلی کوپتر طی کرد. او در حالی در مجلس به ادای سوگند پرداخت که بخش زیادی از صندلیهای آن خالی بود. بسیاری از پایوران و رهبران رژیم حاضر به شرکت در این نمایش مضحک نشده بودند. 13 نفر از 70 نفر نماینده فراکسیون اقلیت در این مراسم شرکت داشتند که آنها نیز با شروع سخنرانی احمدی نژاد مجلس را ترک کردند

رژیم جمهوری اسلامی مجلس آخوندها را "خانه ملت" می نامد اما دیروز هم این ملت اجازه نداشتند تا از شعاع چند صد متری خانه خود عبور کنند. حضور گله های پر شمار اوباش بسیجی و اطلاعاتی و لباس شخصی در خیابانها به حدی بود که می توان گفت زنجیری از اوباش حکومتی مسلح به دور مجلس کشیده بودند. ترس عمله و اکره استبداد از مردم تا آنجا بود که به هر کسی که مشکوک می شدند او را زیر ضربات شدید باتوم و مشت و لگد گرفته و پس از ضرب و شتم به ماشینهای مخصوصی که در سرتاسر مسیر مستقر کرده بودند منتقل می کردند.

همه خیابانهای منتهی به مجلس توسط نیروی انتظامی بسته شده بود و رفت و آمد مردم در این مسیرها تقریبن ممنوع بود

ترس گماشته های استبداد از مردم بیهوده نیست زیرا با اینکه خیابانها را بسته و تردد را ممنوع کرده بودند، بازهم در گوشه کنار مردم از فرصت استفاده کرده و به صورت گروهی گردهم آمده با شعار "مرگ بر دیکتاتور" حضور ممنوع خود را به رخ می کشیدند. در اطراف بازار تظاهرات وسیعی برگزار گردید و در ایستگاه های متروی نزدیک مجلس شعارهای "مرگ بر دیکتاتور" و "دیکتاتور برو گمشو" لرزه بر تن اوباش سرکوبگر افکند

احمدی نژاد در حالی سوگند رییس جمهوری خورد که همگان، حتا آنانی که در مراسم تحلیف او شرکت داشتند، می دانستند که سوگند دروغ می خورد. زیر سایه سرکوب و حضور پرشمار نیروهای مسلح در خیابانها، لاریجانی و هاشمی شاهرودی سعی کردند تا با نصیحت احمدی نژاد را به احترام به قانون تشویق کنند.

سفارتخانه های شرکت کننده در این مضحکه بی شرمانه نیز نماینده های دست سوم و چهارم خود را فرستاده بودند و خبرنگاران مستقل نیز اجازه پوشش خبری این افتضاح حکومتی را نیافتند

محمود احمدی نژاد زیر سایه سرنیزه و پوتین نظامیان و عربده های اوباش بسیجی و اطلاعاتی از دیروز به طور رسمی دور جدید ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. در آغاز دور جدید دولت امنیتی - نظامی مردم به شدت در خیابانها سرکوب شدند اما به خانه ها نرفتند. دولت با بگیر و ببند و با حضور چماق بدستان و گماشته های مسلح مراسم تحلیف خود را انجام داد و اینگونه کار خود را شروع کرد. بیهوده نیست اگر مردم بگویند: سالی که نکوست از بهارش پیداست

اما با این مردم مصمم و با اراده آیا دولت کودتایی خواهد توانست همچنان با سرکوب و بگیر و ببند به عمر خود ادامه دهد و یا اینکه مردم خواب دیگری برای آن دیده اند؟