Sunday, August 2, 2009

ضرب و جرح يكي از شهروندان بهايي در بندر عباس


بنا به خبر واصله شنبه 20 تيرماه 1388 يكي از شهروندان بهايي ساكن بندر عباس به نام دكتر ايرج ميداني هنگامي كه آخرين بيمار خود را ديده و آماده خروج از مطب بوده است مورد حمله دو فرد ناشناس قرار مي گيرد كه افراد مذكور ضرباتي عميق با چاقو به شكم و كنار صورت وي زدند و پس از برداشتن دخل مطب ، متواري شدند
به گفته دكتر ميداني اين افراد هدفي بجز دزدي داشته اند و با آنكه دكتر حاضر مي شود دخل را در اختيار آنها قرار دهد ولي ضاربين باز هم اقدام به مضروب كردن وي مي كنند

نكته قابل توجه آنستكه ضاربين با آنكه بندر عباس شهر كوچكي است اما ابايي از شناخته شدن نداشته اند چرا كه بدون ماسك و پنهان کاری وارد مطب مي شوند بطوريكه آخرين مريض هنگام خروج از مطب ايشان را مي بيند

لازم به ذكر است دكتر ميداني از پزشكان سرشناس بندر عباس مي باشد و پيش از اين بين سالهاي 1362 تا 65 مدت 2 سال و نيم به جرم بهايي بودن زنداني بوده است