Thursday, August 20, 2009

شکنجه‌های قرون وسطایی در زندانهای جمهوری اسلامی

شکنجه‌های قرون وسطایی در زندانهای جمهوری اسلامی
سایت موج آزادی: یکی از آزاد شدگان از بند که در حوادث اخیر بازداشت شده بود، از صحنه‌سازی‌های متعدد اعدام و قتل وی توسط شکنجه‌گران در زندان خبر داده است.

وی خبر داده که در یکی از این موارد، در حالی که چشم‌بند به چشم وی بسته شده بود، درست در پشت سر وی گلوله‌ای شلیک شده است.

بر اساس این گزارش، در موردی دیگر وی را به سمت چوبه‌ی دار برده و گفته‌اند آب بخور تا سریع به درک واصل شوی، و در حالی که دستان و چشمان وی بسته بوده، سر ظرف آب را تا مرز خفگی در دهان وی نگه داشته‌اند و سپس با لگد به سر وی، به این مسئله خاتمه داده‌اند