Sunday, August 2, 2009

جمهوری ایرانی

آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی" زیباترین و هوشمندانه ترین شعاری ست که این روزها میشنویم. این شعار نشان میدهد که مردم از خیر اصلاح رژیمی که اصلاح ناپذیر است گذشته اند. این شعار چکیده شعارهای "مرگ بر..." "سرنگون باد..." و "زنده باد..." است. در درون خود ده ها شعار دارد. در طول یک قرن مبارزه، مشابه این شعار را نداشته ایم. باید یک قرن مبارزه میکردیم و شکست می خوردیم تا به این شعار برسیم، که رسیدیم.حالا دیگر با دستگیری و شکنجه وکشتار، با نمایش های اعترافات، با ترساندن و یا فریب، هر چیز را بتوانند از ما بگیرند این شعار را نمی توانند از اذهان روشن شده پاک کنند. مردم به درجه ای از آگاهی رسیده اند که غیر قابل برگشت است. بوی آگاهی و هشیاری سیاسی، بوی خرد و اندیشه، بوی ایرانی آزاد و مستقل از این شعار به مشام میرسد. بوی رهایی از الگوهای نا متناسب و یا خیانتبار به مشام می آید. بوی "ایرانی" میدهد. دیگر چه چیز میتواند سد راه این آگاهی شود؟ دیگر چه چیز میتواند سد راه مردم شود؟ چگونه میشود به آنکسی که میرود اینسان، صبور، سنگین، سرگردان، فرمان ایست داد