Monday, August 3, 2009

درگیری در تهران ادامه دارد

از ساعت 17 و نيم در ميدان ونك درگيرى ميان مردم و نيروهاى گارد ويژه آغاز شده است. مردم خشمگين شعار مرگ بر ديكتاتور مىدهند و يورش سبعانه نيروهاى رژيم را با مقاومت خود در هم مىشكنند. در ميدان انقلاب نيز تعداد زيادى از مردم تجمع كرده و با نيروهاى سركوبگر در حال درگيرى هستند. مأموران سركوبگر به مردم يورش مىبرند و آنان را به طرز وحشيانهيى كتك مىزنند اما ايستادگى مردم ادامه دارد