Thursday, August 13, 2009

تقدیم به جانباختگان زنده یاد و تمامی آزادگان و سلحشوران مبارز


تقدیم به جانباختگان زنده یاد و تمامی آزادگان و سلحشوران مبارزی که با حضور دایمی در صحنه ها و پایداری خویش در برابر اشغالگران ایرانزمین، نشان داده اند که تا پاکسازی میهن از وجود پلید تازیان، از پای نخواهند نشست