Tuesday, August 18, 2009

وضعیت جوانی که در زندان به او تجاوز شده، گریه مجری

الناز کیانی، مجری برنامه، از شنیدن توصیف وضعیت جوانی که در زندان به او تجاوز شده بود گریه‌اش گرفت. آیا در طول تاریخ هیچ قومی چنین جنایت‌هایی‌ در حق مردم کشور خودش کرده؟