Thursday, August 20, 2009

عکس؛ آثار ضرب و شتم بر روی بدن کارگر سنندجیعکس؛ آثار ضرب و شتم بر روی بدن کارگر سنندجی

گزارش یکی از خوانندگان: روز گذشته 28 مرداد در حالی که نیروهای امنیتی در شهرک کردستان سنندج قصد ربودن حسن مصطفائی یکی از چهره های محبوب در میان کارگران را داشتند با دفاع شجاعانه حسن مواجه شدن و آنها نیز به طور وحشیانه ای اور را مورد ضر و شتم قرار دادند در این حال این عمل وحشیانه نیرهای سرکوبگر مورد اعتراض جوانان و اهالی آن محل قرار گرفت و به یاری حسن شتافتند و توانستند حسن را از چنگالشان رها ساخته و از محل دور کنند اعتراض انچنان گسترده شده بود که رژیم برای کنترل فضا دست به ضرب و شتم و ایجاد رعب و وحشت در آن منطقه پرداخت . رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر شکست خورد بار دیگر مردم آزادیخواه سنندج نشان دادنند که به آسانی اجازه سرکوب و جنایت را به این نظام منفور که مثل سارقین دست به ربودن شهروندان میزند نخواهند داد .عکسهای از اثار ضرب و شتم حسن مصطفایی توسط نیروهای سرکوبگر ضمیمه است

http://www.iranpressnews.com/source/064352.htm