Wednesday, August 5, 2009

اوضاع پایتخت بحرانی گزارش شده است

در داخل ایران :مردم در مقابل خانۀ ملت با شعار دیکتاتور کوتوله بیا بیرون تجمع کردند / تهران , خبرنگارآژانس ایران خبر ساعت ۱۱٣۰: مردم از خیابان فخر آباد با شعارهای مرگ بر دیكتاتور مرگ برخامنه ای استقلال آزادی جمهوری ایرانی به طرف مجلس در حال حركت هستند كه با برخورد ماموران ضد شورش و لباس شخصی مواجه شدند. تعدادی دیگری از مردم در جلو مجلس با شعار كوتوله بیا بیرون تجمع كردند كه نیروهای خودسر و لباس شخصی از داخل دبیرستان اتحاد به مردم حمله كردند و مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند تعداد زیادی از زنان و جوانان زخمی و بازداشت شدند. به علت ازدحام جمعیت نیروهای ضد شورش برای پراكنده كردن از گاز آشك آور استفاده كردندکانکس پلیس در محل بازار به آتش کشیده شد ، شماری از زنان که مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار گرفته بودند به بیمارستان منتقل شدند / خبرنگارآژانس ایران خبر , تهران ساعت ٣۰/۱۱ الی٣۰/۱۲ : نیروهای لباس شخصی و بسیجی در خیابان بهارستان پایین تر از بیمارستان طرفه و جلو سازمان برنامه بودجه و تقاطع خیابان بهارستان - مجاهدین به مردم حمله كردند و زنان و جوانان را مورد ضرب شتم قرار دادند . تعداد زیادی از زنان و جوانان را دستگیر و به مكان نامعلومی منتقل كردند.تعدادی از زنانی كه در اثر وحشیگری های نیروهای مزدور حكومتی مجروح شده بودند با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند.در حال حاضر جمعیت داخل خیابان بهارستان جمع شده اند تا خود را به خبرنگاران خارجی که در مراسم تحلیف احمدی نژاد شرکت کرده اند نشان دهند , جمعیت به قدری است که پلیس دیگر اجازه ورود به خیابان نمیدهد.درعین حال نیروی انتظامی وسایر نیروهای سركوبگر به كوچه ها رفته اند تا جلب توجه خبرنگاران خارجی واعضای سفارت خانه ها را نكنند واوضاع را عادی جلوه دهند.كانكس پلیس درمحل بازار به آتش كشیده شدمردم مهمانان خارجی را که در مراسم تحلیف شرکت کرده بودند هو کردند / خبرنگارآژانس ایران خبر تهران ساعت ۱۲٣۰: مراسم باصطلاح تحلیف تمام شده است , وقتی مهمانان خارجی خارج می شدند مرد م آنها را هو كردند , نیروهای سركوبگر انتظامی به مردم حمله كردندولی مردم كوتاه نیامدندو تا آخرین ماشین كه خارج شد ماشین را هو كردندتهران : اوضاع بحرانی است / خبرنگارآژانس ایران خبر , تهران ساعت ۱۲۴۰ : تظاهرات مردم به میدان ۷ تیر و دانشگاه تهران كشیده شد. از ناصر خسرو تا سبزه میدان مغازه ها بسته است اینجا لباس شخصی زیاد است و هم چنین جمعیت زیاد است و اوضاع بحرانی است