Tuesday, August 18, 2009

نماد ملي شیر و خورشید و عکسی از ندا سمبل قیام مردم ایران بروی يك ساختمان شهرداری ايتالياآقای جورجو کنچلیری شهردار شهر فرمینیانو که در استان مارکه ایتالیا قرار گرفته است ، در یک اقدام بی‌سابقه، در حمایت از قیام مردم ایران و به یاد و خاطره «ندا » پرچم شیر و خورشید نشان ایران، و هم چنین عکسی از ندا که به نماد و سمبل قیام مردم ایران تبدیل شده است را بروی ساختمان شهرداری، که مشرف به میدان شهر است نصب کرده و در معرض دید شهروندان قرار داده است

شهر فرمینیانو زادگاه دوناتو برامانت بزرگترین معمار و هنرمند دوره رنسانس ایتالیا است که در سال 1444 در این شهر قدم به عرصه وجود گذاشت برامانت در دوران شکوفایی هنر معماری و مجسمه سازی ایتالیا می‌زیست و به همراه دو هنرمند بزرگ میکل آنژ و رافائل به تجدید بنای کلیسای تاریخی سن پیترو پرداخت

دو عکس از این ساختمان شهرداری گرفتم تا در ایران نسل جوان ایرانی ببینند که استقامت و پایداری آن‌ها مرزها را درنوردیده، و امروز جهان شاهد آزادی طلبی مردم ایران است