Wednesday, August 12, 2009

آغاز تظاهرات مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور در جلوی بازار سرپوشیده

آغاز تظاهرات با شعار مرگ بر دیکتاتور در جلوی بازار
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

بنابه گزارشات رسیده از بازار تهران لحظاتی پیش تعداد زیادی از مردم جلوی بازار سر پوشیده در خیابان 15 خرداد اعتراضات خود را با شعار مرگ بر دیکتاتور آغاز کردند. در حال حاضر مردم در پیاده روها رو در روی نیروهای سرکوبگر ایستاده اند. آنها ابتدا با چندین بار هو کشیده نیروهای سرکوبگر را به سخره گرفتند.صدای هو کردن نیروهای سرکوبگر از چندین نقطه به گوش می رسید. بعد از هو کردن نیروهای سرکوبگر جمعیت در جلوی بازار اقدام به شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.نیروهای سرکوبگر موتور سوار بصورت وحشیانه بسوی تظاهر کنندگان یورش بردند و با باتون آنها را مورد ضرب وجرح قرار دادند.نیروهای سرکوبگر گارد ویژه و نیروی انتظامی ،بسیج و لباس شخصی ها در بازار تهران ،میدان 15 خرداد ،و مقابل دادستانی مستقر هستند. عمده نیروهای سرکوبگر در میدان 15 خرداد و دادستانی می باشند. علاوه بر نیروهای فوق نیروهای کلانتریها و همچنین تعدادی از نیروهای لباس مشکی سوار بر موتور و باتون بدست در میدان 15 خرداد مستقر شدند.نیروهای موتور سوار همچنان به مانور وحشت خود که بصورت گله ای و در حد فواصل 15 خرداد ،ناصر خسرو و میدان بهارستان ادامه میدهند.تعداد زیادی از مردم در آنجا حضور دارند و پیاده روها مملو از جمعیت است و مردم از نیروهای سرکوبگر حراسی ندارند
--------------
حضور گسترده نیروهای سرکوبگر در بازار و خیابانهای اطراف آن
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده از بازار تهران، تعداد زیادی از مردم و بخصوص جوانان در بازار و خیابانهای اطراف آن حضور دارند و خود را برای تجمعات اعتراضی آماده می کنند.همزمان از صبح امروز تعداد زیادی از نیروهای سرکوبگر را در نقاط حساس بازار و خیابانهای اطراف مستقر شدند.نیروهای سرکوبگر گارد ویژه و نیروی انتظامی ،بسیج و لباس شخصی را از صبح امروز در بازار تهران مستقر شدند. نیروهای سرکوبگر در میدان 15 خرداد و مقابل دادستانی بصورت گسترده مستقر شدند. واین 2 نقطه را بصورت گسترده در اشغال آنها است. علاوه بر نیروهای فوق نیروهای کلانتریهای مختلف تهران را به این نقطه گسیل کرده اند.از لحظاتی پیش نیروهای موتور سوار گارد ویژه و لباس شخصی برای ایجاد رعب و وحشت بصورت گله های چند ده موتوره فواصال بین میدان 15 خرداد تا ناصر خسرو و میدان بهارستان به گشت زنی و مانور وحشت مشغول هستند.مردم بصورت گسترده در نقاط مختلف بازار و خیابان های اطراف آن حضور دارند و خود را برای اعتراضات آماده می کنند.نیروهای سرکوبگر در پی افزایش یافتن تعداد جمعیت اقدام به مانور دادن با نیروهای موتور سوار خود هستند
21 مرداد 1388 برابر با 12 اوت 2009