Tuesday, August 18, 2009

بی خبری از وضعيت كوروش زعيم و محمدعلی دادخواه

بی خبری از وضعيت كوروش زعيم و محمدعلی دادخواه

خبرگزاري جبهه متحد دانشجويي


همسر تاج زاده به نقل از یکی از افراد آزاد شده گفت: هنگام بازدید اعضای کمیته پی گیری وضعیت بازداشت شدگان از زندان اوین، تعداد زیادی از زندانیان را جابجا کردند تا با این کمیته دیداری نداشته باشند اما با این وجود یکی از زندانیان صراحتا به اعضای کمیته گفته که مورد تجاوز قرار گرفته است.
گفتني است از وضعيت ديگرفعالان سرشناس سياسي و مدني نظير كوروش زعيم و محمد علي دادخواه و نيز آمار دقيق ازكساني كه طي دو ماه اخيربازداشت شده و همچنان درزندان بسر مي برند اطلاعي در دست نيست