Sunday, August 23, 2009

هویت یکی دیگر از جان باختگان

هویت یکی دیگر از جان باختگان

يكي ديگر از قربانيان وقايع اخير شهيد دكتر محمد رضا مقصودلو مي باشد كه در جريان وقايع بعد انتخابات روز سي خرداد 88 به قتل رسيده و نام او هنوز منتشر نشده است . وي از پزشكان بيمارستان خاتم الانبياء تهران بوده كه پس از شهادت وي چندي پيش جنازه وي را با ملاحظات و اخذ تعهد مبني بر عدم برگزاري به خانواده وي در شهرستان گرگان تحويل و در امام زاده گرگان دفن گرديد. مراسم چهلم وي نيز يك روز پس از چهلم ندا آقا سلطان تحت تدابير امنيتي و خيلي ساده برگزار شده است