Sunday, August 23, 2009

اجساد، خامنه ای را به محل جنایت باز می گردانند


اجساد، خامنه ای را به محل جنایت باز می گردانند

منصور امان

بهشت زهرا، جسدهایی که آیت الله خامنه ای و باند او در راه حفظ موقعیت کبریایی خود از روی آنها عُبور کرده اند را پس داده است. افشای دفن دسته جمعی پیکر ده ها تن از قُربانیان شبیخون "نظام" به خرد و حیثیت مردُم ایران، یک بار بیشتر ولی فقیه و آدمکُشان او را به محل جنایت بازمی گرداند

وضعیت آقای خامنه ای و همدستانش شبیه تبهکاران به تله اُفتاده ای است که در برابر قضاوت دادگاه قرار گرفته اند و بدون آنکه بتوانند مانع شوند، شاهد افزوده شُدن اسناد جُرم جدیدی بر پرونده خود گردیده اند. هر آنچه که "رهبر" باند برای پنهان نگاه داشتن جرایم خود بافته، زیر سنگینی ابعاد غیرانسانی آن رشته می شود و هر رد خون آلودی که پاک کرده، زیر حرارت نگاه انبوه شاهدان به جوشش آمده رنگ می گیرد و نشان او را فاش می سازد

اگر ولی فقیه جمهوری اسلامی - همچون هر مُستبد کوته فکر دیگر - گُمان می کرد از چنان ساز و کاری برخورداری است که سرکوب خونین یک جُنبش میلیونی را زیر فرش جارو کُند، دستکم در دو ماهه اخیر درس بهتری گرفته است

او در همان نُقطه ای که ناچار شُد زیر فشار اعتراض و نفرت همگانی نسبت به شکنجه، رفتار حیوانی و سلاخی جوانان کشور، به راه حل فرار به جلو مُتوسل شود و به وجود "بازداشتگاه غیراستاندارد" اعتراف کُند، بر خارج شُدن بازتاب جنایتها از کُنترُل حُکومت و دستگاه های پهن و پروار امنیتی، نظامی و تبلیغاتی آن صحه گُذاشت

آنچه که تغییر یافته، ژرفش تضاد بین حُکومت و جامعه و گُسترش آن تا نُقاطی است که در حالت عادی از دخالت عملی در زندگی سیاسی برکنار می ماند. در این شرایط، تیغ کشی آیت الله خامنه ای و دسته ی او برای ترساندن و از میدان بدر کردن فیزیکی و روانی مُخالفان، خود به عاملی برای تحریک افکار و احساسات بخشهای وسیع تری از جامعه و برانگیختن آنها علیه خود می گردد؛ همان تحولی که اینک با نادیده گرفتن جسورانه حریمهای امنیتی "نظام" حتی از سوی لایه های نزدیک به آن روی داده است

ولی فقیه و باند او با هر گامی که در مسیر جنگ وحشیانه و خونین خود علیه مردُم به جلو گُذاشته اند، تکه های بُزُرگتری از برگ انجیر مشروعیت دینی و سیاسی خود را از کف داده اند. گورهای بی نام و نشان در بهشت زهرا و خاوران، دفترهای پُر برگ در شرح عُریانی کریه منظر رژیم ولایت فقیه هستند