Wednesday, August 12, 2009

عکسهای حسین قربانزاده شکنجه گر معروف ناجا _ حسین گشتاپوحسین قربان زاده مشهور به حسین گشتاپو از شکنجه گران بسیار خشن

نامبرده در ابتدا در اداره آگاهی تهران مشغول به خدمت بود ( در اداره 1 و 6 آگاهی : مبارزه با سرقت و سرقت مسلح7نه / اداره 10 آگاهی : قتل و جنایت / اداره 11 آگاهی : آدم ربایی / اداره 13 آگاهی تهران : جعل اسناد ) و تحت عنوان مسئول تحقیق و بررسی در ادارات مختلف آگاهی از متهمین بازجویی میکرد و د=D 8 طی مراحل بازجویی متهمین را بشدت مورد شکنجه قرار میداد بطوریکه 1 سارق خورده پا بر اثر شکنجه های وی جان سپرد و پرونده وی به دادسرای نظامی احاله گردید ولیکن بعلت نفوذ و پادر میانی سردار سرتیپ نجفی ریاست وقت اداره اD8لاعات ناتب ( نیروی انتظامی تهران بزرگ ) نامبرده تبرئه گردید و دیه مقتول از طرف ناجا به اولیای دم مسترد گردید و سپس وی ( حسین قربانزاده ) از اداره آگاهی به اطلاعات ناتب ماD9ور به عده و سپس منتقل شد و در اداره اطلاعات ناتب در همان رسته قبلی ( افسر تحقیق و بررسی ) به بازجویی از متهمان امنیتی ( بگفته حکومت اسلامی ) میپرداخت و همچنان از روشهای غیر انسانی برای اقرار گرفتن استفاده میکرد و بعد D8زآن به پلیس امنیت ناتب ( واحد اطلاعات و عملیات ) منتقل شد و در طرحهای موسوم به امنیت اجتماعی – مبارزه با ارذل و اوباش و مواد فروشان ( به گفته حکومت اسلامی ) شرکت گسترده اشت و شخصا و بدون هیچ ترسی در صحنه جرم به ضرب و شتم وحشیانه متهمان میپرداخت که تعدادی از عکسهای آنرا در پایین مشاهده میکنید .با توجه به سابقه سیاه این شخص احتمال اینکه وی در جریان شکنجه و اعتراف گیری های وقایع بعد A 7ز 22 خرداد شرکت فعال داشته باشد دور از انتظار نیست . به امید روزی که همه این متوحشان تاریک اندیش در دادگاه عدل ملی به سزای جرایم خود برسند و جامعه از وجودشان پاک گردد