Tuesday, August 18, 2009

عکس مجری صدای آمریکا در حال اشک ریختن ، زمانی که یکی از بینندگان از برادرش می گفت که به او تجاوز شدهعکس مجری صدای آمریکا در حال اشک ریختن ، زمانی که یکی از بینندگان از برادرش می گفت که به او تجاوز شده
در حالی که خانمی از تهران تماس گرفت و گفت که برادرم روز سه شنبه از زندان آزاد شده و دانشجوی کارشناسی ارشد است و پس از آزادی با هیچ کس حرف نمی زند و کنج خانه نشسته و غذا را مانند یک بچه در دهان او می گذاریم