Friday, August 14, 2009

مصاحبه روزبه فراهانی پور رهبر حزب مرزپرگهر با رادیو همصدا در کانادا

این مصاحبه که در خصوص رفتن روزبه فراهانی پور به ایران و نیز دیگر مسائل مربوط به تظاهرات مردمی اخیر علیه رژیم در مصاحبه با شبنم اسدالهی از رادیو همصدا در اتاوای کانادا