Sunday, November 8, 2009

دوستان و فرزندان عزیزم من پدر مریم هستم مریم از حالت کما خارج شده و رو به بهبودی است فقط یک سوال دارم


Maryam Saidi دوستان و فرزندان عزیزم من پدر مریم هستم متاسفانه به محیط فیسبوک مسلط نیستم و رمق یادگیری در این وضعیت را هم ندارم مریم از حالت کما خارج شده و رو به بهبودی است فقط یک سوال دارم هیچ جانی در تاریخ با ناموس ملت خود این طور وحشیانه رفتار کرده است؟هیچ پلیسی باتوم به سر دختران هم وطنش کوبیده است؟فقط باید پدر باشید تا حال مرا دریابید