Tuesday, November 17, 2009

گزارش تایمز از شکستن سنگ قبر ندا، بازداشت و کتک زدن ‍پدر و مادرش و بازداشت و شکنجه کاسپین ماکانحامیان رژیم ایران از گور ندا آقاسلطان هتک حرمت کرده اند، این قضیه را نامزد خانم سلطان، کاسپین ماکان تایید کرده است که پس از آزادی از زندان به قید وثیقه پس از 65 روز بازداشت، از ایران گریخته است. آرش حجازی در این باره به تایمز گفت: "کتک زدن و بازداشت پدر و مادر ندا، شکستن سنگ قبرش و شکنجه و حبس دوست پسرش فقط نشان می دهد که این دولت حاضر است تا کجا پیش برود
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article6917831.ece