Friday, November 20, 2009

ملت ایران قربانیان قتلهای زنجیره ای را فراموش نخواهد كرد...
ملت ایران قربانیان قتلهای زنجیره ای را فراموش نخواهد كرد...


یازده سال پیش در چنین روزی، عاملان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به خانه داریوش و پروانه فروهر یورش بردند و این پویندگان راه آزادی ایران را بگونه ای ددمنشانه به قتل رساندند. از آن هنگام، ملت ایران خواستار این بوده که عاملان و آمران این جنایتها و دیگر قتلهای زنجیره ای معرفی شوند و مورد محاكمه ای عادلانه قرار گیرند.


قوه قضائیه جمهوری اسلامی برخی ازعاملان این قتلها را، پشت درهای بسته، مورد محاكمه های فرمایشی قرار داد؛ و تنی چند را به زندانهای كوتاه مدت محكوم كرد. این مجازات‌های خفیف سپس مورد تخفیف بیشتر نیز قرار گرفت. دراین محاكمات، نه تنها نامی ازآمران- كه عاملان به وجودشان اعتراف كرده بودند - برده نشد، بلكه خانواده های قربانیان و وكیلان آنان نیزهرچه بیشتر مورد فشارقرار گرفتند تا از دنبال كردن پرونده ها خودداری كنند.


حزب پان ایرانیست بار دیگر قتلهای زنجیره ای و حذف دگراندیشان را توسط عاملان جمهوری اسلامی محكوم می كند و خواستار معرفی همه آمران و دست اندركاران این جنایت ها و محاكمه علنی و عادلانه آنان است. حزب پان ایرانیست همچنان خواستار آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی می باشد.


ملت ایران رهروان و شهیدان راه آزادی و سربلندی ایران را هرگز فراموش نخواهد كرد و یادشان را همیشه گرامی خواهد داشت.


پاینده ایران


حزب پان ایرانیست - دفتر برونمرزی


يكم آذر ياد آور جنايتي فجيع
هم ميهنان

يكم آذر سالروز جنايتي فجيع در خاطره مردمان خوب كشورمان است، و امروز ده سال از آن روز سياه مي گذرد روزي كه داريوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ايران و دو نويسنده فرهيخته "محمد مختاري و محمد جعفر پوينده" به شهادت رسيدند.

حزب ملت ايران "

يكم آذر ماه سال هفتاد و هفت را يكي از روزهاي دردناك تاريخ اين سرزمين دانسته و سوگ همگاني اعلام مي دارد. و بدين سبب از تمامي هم ميهنان در هر گوشه گيتي و سازمانهاي مدافع حقوق انساني در ايران و ديگر كشورهاي جهان مي خواهد با پاسداشت اين روز بهر شيوه ممكن و بدور از خشونت فرياد اعتراض خود را بر ضد استبداد و خود كامگي به گوش جهانيان برسانند و خشونت و عمليات تروريستي را اعم از دولتي و غير دولتي را محكوم سازند.

درود بر شهيدان راه آزادي و استقلال ايران زمين

درود بر جانباختگان و قربانيان قتل هاي سياسي در ايران

بر قرار باد همبستگي مردم مبارز و آزاديخواه

دبير خانه حزب ملت ايران

تهران، 12 آبان 1387