Friday, November 28, 2008

آیت اله یا بیماران روانی‌ با عقده‌های جنسی‌
خمینی / کتاب نکاح صفحه 15 مسله 12
کسیکه زوجه کمتر از 9 سال دارد، وطی او برای وی جایز نیست و چه اینکه زوجه دایمی باشد و چه منقطع ؛ و اما سایرکام گیریها از قبیل لمس به شهوت وآغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هرچند شیرخواره باشد و اگر قبل از 9 سال او را وطی بکند اگر افضا نکرده باشد به غیر از گناه چیزی بر او نیست و اگر افضا کرده باشدیعنی مجرای بول و مجرای حیض او را یکی کرده باشد و یا مجرای حیض و غایط او را یکی کرده باشد تا ابد وطی بر او حرام می شود لاکن در قسمت دوم، حکم بر احتیاط است و درهر حال بنا بر اقوی بخاطر افضا از همسری او بیرون نمی شود در نتیجه همه احکام زوجیت بر او مترتب می شود
.صانعی مجمع المسائل

س 1307 ـ مردى به عنوان حلّيت در روابط و رفت و آمد، دخترخردسالى (حدود پنج ساله) را به مدت چهار سال صيغه نموده است؛ اينك در صورت بذل وقت،آيا ازدواج با مادر اين دختر، شرعاً امكان پذير است يا حرمت ايجاد شده، و امكان ندارد؟
ج - خیر ازدواج با مادر اين دختر، شرعاً حرام می شود
خامنه ای توضيح المسائل
٢٤١٠ - اگر كسى دختر نابالغى را براى خود عقد كند و پيش از آنكه9 سال دختر تمام شود، با او نزديكى و دخول كند، چنانچه او را افضا نمايد هيچ وقت نبايد با او نزديكى كند
٢٤٢٩ - پدر و جد پدرى ميتوانند براى محرم شدن، يك ساعت يا دوساعت زنى را به عقد پسر نابالغ خود در آورند و نيز ميتوانند دختر نابالغ خود رابراى محرم شدن، به عقد كسى در آورند ولى بايد آن عقد براى دختر مفسده نداشته