Thursday, November 27, 2008

آدرس و نشانی 30 گور دسته جمعی از مبارزان سياسی

گورستان دسته جمعی خاوران
آدرس و نشانی 30 گور دسته جمعی از مبارزان سياسی لکه ننگی در کارنامه جمهوری اسلامی
از لکه های ننگی که توسط آخوندهای پليد در طی 30 سال گذشته برجای مانده است بوجود آوردن چندين گورستان دسته جمعی در گوشه و کنار کشور است ، روزی که خمينی وارد ايران شد در سخنرانی خود در گورستان بهشت زهرا ضمن انتقاد ازحکومت شاه ، محمد رضا پهلوی را به آباد کردن قبرستان ها متهم کرد – اين بخش سخنان خمينی در سالهای بعد هرگز از تلويزيون رژيم پخش نشد – در حالی که رژيم منحوس خودش نه تنها تمام قبرستان های رسمی را پر کرد بلکه در هر گوشه ای از کشور مان که ردپای يک انسان در آن ديده می شد قبرستان های مخفی ايجاد کرد و هزاران تن از مخالفان و زندانيان سياسی را روانه گور کرد . اکنون از آنجا که روند فرو پاشی رژيم ملاها تشديد گرديده و افق های تازه ای در برابر آينده ميهن مان باز شده جا دارد که ياد و خاطره ده ها هزار مبارز سياسی را که در گورهای دسته جمعی آرميده اند را گرامی بداريم به همين مناسبت اسامی و آدرس 30 گوردسته جمعی در اقصی نقاط کشور را به اطلاع خوانندگان می رسانيم
تهران : جاده خاوران ، پشت گورستان ارامنه جنب گورستان بهايي ها
تهران : بهشت زهرا ، قطعه 93 و برخی نقاط پراکنده ديگر
مشهد : بعد از هاشم آباد ، جاده اصغريه و برخی نقاط پرت گورستان قديم
اهواز : جاده کوت عبدالله نزديک گورستان بهشت آباد
اهواز بزرگراه سوسنگرد ، پشت روستای آفاق ، نزديک گورستان جهاد و چند نقطه ديگر
تبريز : گورستان پشت جاده قديم تبريز ، خيابان راه آهن گورستان وادی رحمت
شيراز : گورستان قديم
شيراز : قطعه 38 دارالرحمه
شيراز : ميدان تير \" چوگياه\" ، که محل تير باران کردن زندانيان نيز بوده است
اصفهان : قطعات 41 – 9 – 8 – 7 – 7 – 5 و چند قطعه ديگر در انتهای باغ رضوان
اصفهان : باغ کاشفی
اصفهان : قبرستان تخت فولاد
اصفهان : بازداشتگاه سيد علی خان واقع در کمال اسماعيل و چند نقطه ديگر
اصفهان : يک قبرستان دور افتاده در بالای قبرستان ارامنه
اصفهان : دهکده ای بنام قدريجان در نجف آباد اصفهان
گناوه : قبرستان قديم نزديک امامزاده
کرمانشاه :باغ فردوس ،جاده سيلو ، نزديک قبرستان کودکان
رشت : گورستان قديمی واقع در جاده رشت به لاهيجان در قسمت پرت افتاده ای از قبرستان تاز آباد
لاهيجان : گورستان قديمی سيد مرتضی کاشف غربی منطقه کاروانسرا بار و چند محل ديگر
لنگرود : گورستان وادی شهر در قسمت انتهای ضلع غربی
لنگرود : پشت غسالخانه معروف به مشهدی اسماعيل باغ و گورستانهای اطراف چمخاله و روستای جاف و چند نقطه ديگر
زاهدان : جاده بهشت مصطفی گورستان زاهدان خيابان گاراژ
گرگان : گورستان بهاييان راه جوپاری بهشت زهرا
آمل : خيابان طالب آملی موازی استاديوم آمل
شهسوار : قبرستان قديمی شهر و در نقطه ای پرت
همدان : در جاده ملاير گورستان باغ بهشت زهرا
ايلام : امامزاده صالح آباد دست چپ روی تپه
اروميه : روبروی ساختمان صدا و سيما ، بلوار راديو تلويزيون ، قبرستان شهر
گچساران : گورستان بهائيان
اراک :اتوبان اراک - بجنورد در 6 کيلومتری اراک
حزب مرز پر گهر