Monday, November 17, 2008

اسانلو را آزاد کنید

free osanlo
دست و پاي پسرم را کشيدند و بردند(مادراسانلو)منصوراسانلو بیش از 2 سال است زیزشکنجه ودرزندان است زبان اورابریدند یک چشمش راازدست دادهرگز بارژیم مانندگنجی وشیرین عبادی ساخت وپاخت نکرد باوجودی که می توانست درانگلستان بماند به ایران بازکشت ودستگیرشد لابیستهای جمهوری اسلامی ازجمله شیرین عبادی هرگزازاسانلوحمایت نکردند شما ازاسانلوحمایت کنید. باامضا پتیشن باتظاهرات درمقابل دفاتر رژیم درکشورهای دنیا باحمایت عاطفی ازخانواده او