Monday, November 17, 2008

عکس حماقت یک انسان که خردش را در پارکینگ زده است

این کودک چه فکر می‌کند چه در ذهنش می‌گذرد و چه ا ثراتی تا مرگ در ذهن این کودک خواهد ماند حقیقت که انیشتن خوب گفت دو چیز انتها ندارد حماقت و کهکشان . جوابگوی این جنایت کیست حکومت آخوندی فاشیستی که به ظاهر میگونند انجام ندهید ولی ‌دهها حدیث دارند و این جاهلان را مجازات نمیکنند از فواید و مزایای قمه زنی‌ میگویند ماست اینقدر ترش است که مقام عظما هم سیاست یک بام و دو هوا پیش گرفته
داستان همیشه داستان مبارزه خرد و تقلید بوده تا نادان هست مفلس در نمی ماند