Friday, November 28, 2008

مراحل آخوند شدن_شغل شریف مفت خوری

ولتر
نخستین اخوند یک شیاد بود، که به یک ساده لوح رسید