Friday, November 28, 2008

۱۱وزیر منتخب رهبری برای چهار سال اینده معرفی شدند

رهبری برای رئیس دولت اینده
آقای دکتر پاسدار محمود احمدی نژاد

وزیرانی که مورد تائید او هستند را رسما معرفی کرد