Saturday, November 15, 2008

تصویر خمینی جنایتکار، در کنار فاشیست دیوانه ای چون هیتلر نقاشی شده


در عکس زیر که مربوط به یک جشنوارۀ نقاشی روی بدن است، تصویر خمینی جنایتکار، در کنار فاشیست دیوانه ای چون هیتلر نقاشی شده است. این تصویری است که حاکمان جنگ طلب از کشور عزیز ما در جهان ساخته اند! اینها همگی فاشیستهایی اصلاح ناپذیرند که باید از ریشه نابودشان کرد تا بیش از این ایران را نابود و بدنام نکنند