Sunday, November 30, 2008

کمپین جمع اوری امضا برای آزادی فرزاد کمانگر_لطفا شما هم کمک کنید

http://hra-iran.org/campin/farzad.html

شما هم لطفا از لینک بالا امضا کنید
گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه‌های جوانم از ضربه‌های تبرهاتان زخم‌دار است
باریشه چه می‌کنید؟
گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده‌ای،پرواز را علامت ممنوع می‌زنید
با جوجه‌های نشسته در آشیانه چه می‌کنید؟
گیرم که می‌زنید،گیرم که می کشید،گیرم که می‌برید
با رویش ناگزیر جوانه چه می‌کنید؟