Friday, November 21, 2008

سخنان مضحک سعید امامی در مورد حقوق بشر و دیدن آنچه که اربابانش بر سر زنش آوردند

حاج سعید امامی(اسلامی)در دانشگاه همدان از دموکراسی و نبودن شکنجه در ایران می گوید غافل از اینکه به زودی داروی نظافت به خوردش می دهند و داستان قتل فاطمه قایم مقامی, کارون ۹ ساله ,داريوش و پروانه فروهر و ده‌ها روشنفکر لو میرود سعید امامی آن روز که رهبر ایران زنش را برای درمان با وی به لندن می فرستاد در خواب هم چنین روزی را تصور نمیکرد که روزی زنش را مجبور به افشا این کنند که با عرض معذرت قطر خیاری که شافت می‌کند را نیز بگوید باشد که درسی باشد برای انهایی که با ظالم همکاری میکنند و روزی ضلم و ظالم دامن آنها و اعضای خانواده یشان را خواهد گرفت