Thursday, January 15, 2009

رنجنامه و شكواييه مادر معلول 20 ساله ذهني ـ جسمي ـ حركتي از ظلمي كه به فرزندش شده و كسي جوابگو نيست

مادر معلول 20 ساله جسمی ذهنی حرکتی محمد دهقان سرشت هستم که چند سالی است بعد از بازنشستگی همسرم از بوشهر به ساری نقل مکان کردیم. محمد در تاریخ 15/11/82 جهت نگهداری با رعایت تشریفات و شهریه ماهیانه تحویل مرکز توانبخشی سینا شهرستان ساری به مدیریت اقای حسین جعفری داده شد.در آن مدت متاسفانه در تاریخ5/9/86 بر اثر بی توجهی مددیاران و نامشخص بودن علت طبق نظریه پزشک متخصص و پزشک پزشکی قانونی ضربه ای توسط جسم سخت به پهلوی محمد وارد شد و باعث پارگی کلیه راست او و خونریزی شدید داخلی گشت.و بر اثر کوتاهی و کم توجهی پرسنل و مدیریت و پزشک توانبخشی در رسیدگی و ارجاع محمد بعد از دو روز !!! با فشار پایین به بیمارستان منتقل و بعد از آن دیگر هیچ اثری از مسولین توانبخشی در بیمارستان دیده نشد.پزشک معالج وی به ناچار کلیه محمد را خارج کرد و طبق اظهار وی به علت فشار پائین و نامعلوم بودن نوع خونریزی سریعا شکم وی را شکافته و به علت لخته بودن خون و میزان آن بعضا ناچار به بیرون آوردن خون با استفاده از دست! از شکم محمد گشته اند. نامبرده تا تاریخ 12/10/86 در بیمارستان بستری بوده و تمامی هزینه بیمارستان را شخصا عهده دار گردیدم.که اینجانب با شکایت از مسئولین این مرکز خواستار روشن شدن علت حادثه گردیدم که به دلیل ارتباطات مسئول این موسسه و نفوذ آن در بین مقامات شهر ساری و نیز 3 بار طرح شکایت از این مسسه وگذشت 1 سال از حادثه تا کنون چندین واسطه فرستاده اند که در مقابل دریافت پول سکوت کرده و بیش از این وقت خود را تلف ننمایم!و تاکنون مراجعات مکرر من به مقامات شهر ساری نیز بی نتیجه مانده و حتی ریس اداره بهزیستی شهرستان ساری نیز از من خواسته تا با مراجعه به مدیر مرکز توانبخشی مربوطه دل وی را به دست آورم

------------------------------------------------------------

كجايند بسيجياني كه با سياه بازي در فرودگاه مهر اباد دايه دلسوزتر از مادر شده بودند براي كودكان مظلوم غزه كه قرباني دخالتهاي حاكمان جمهوري اسلامي شده اند ايا يك نفر از انها حاضر است براي براي اين مادر و كودك معلول و اسيب ديده ايراني حتي يك اعتراضي كند؟؟؟؟؟؟؟ در دروغگو بودنتان همين بس انكه با مادر خود زنا كند به ديگران چه ها كند