Friday, January 23, 2009

تصاوير دردناك و تاسف اور کودکاني که به خاطر آتش سوزي در مدرسه و به خاطرنبود بخاري گازي و امکانات گرمايشي مناسب به اين چهره افتاده‌اند

گریه کن گریه قشنگه گریه سهم دل تنگه اين تصاوير را ديده ايد؟؟؟
در خبرها آمده بود که شهردار تهران مبلغ 3 ميليارد تومان را براي بازسازي لبنان اختصاص داد.آقاي شهردار اين تصاوير را قبلا ديده ايد؟
تصاوير کودکاني که به خاطر آتش سوزي در مدرسه و به خاطرنبود بخاري گازي و امکانات گرمايشي مناسب به اين چهره افتاده‌اند ...آيا ما کم حافظه شده‌ايم؟
آيا جناب شهردار يادي از اين عزيران کرده اند؟
و بسيار پرسش هاي بي پاسخ ديگر
به شهردار و رييس جمهور اميدي نيست با اميد اينكه اين تصاوير به دست پزشكي ميهن‌پرست و انساندوست برسد و درد اين كودكانِ سرزمين خشكيده‌مان رامرهمي بخشد
کمک به مردم روستايي و به دور از امکانات مملکت خودمون از
بذل بخشش براي کشورهاي ديگه واجب تر نيست؟