Thursday, January 1, 2009

بازجویی از رضا ملکجمعه ، 13 دی 1387
رضا ملکیان معروف به رضا ملک روز گذشته به دفتر حفاظت اطلاعات زندان قزلحصار منتقل و در خصوص ارتباطات خود با خارج زندان مورد بازجویی قرار گرفت
در این بازجویی ، بازجویان مربوطه اتهام انتقال اطلاعات زندان به بیرون را به آقای ملک وارد ساختند که نامبرده با رد موضوع به دفاع از خود پرداخت.در این جلسه بازجویی قاضی ناظر بر زندان نیز حضور داشت.رضا ملک معاون سابق تحقیق و بررسی وزارت اطلاعات در زمان تصدیگری علی فلاحیان است که در ماجرای قتلهای زنجیره ای و انتشار مطالب طبقه بندی شده بازداشت و پس از تحمل 48 ماه سلول انفرادی به 13 سال زندان محکوم گردیده است.و در حال حاضر ایام محکومیت خود را سپری می نماید.وی از وضعیت مناسب جسمی برخوردار نیست و بعلت از دست دادن تمامی دندانهای خود قادر به خوردن غذای زندان نمی باشد و همینطور از بیماری آلزایمر در رنج است

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
------------------------------------------------