Thursday, January 22, 2009

در استقبال از دانشجویان آزاد شده فریاد ” مرگ بر دیکتاتور” باز هم در دانشگاه شیراز طنین انداز شد


پنجشنبه ۳م بهمن ۱۳۸۷
خبرنامه امیرکبیر: امروز پنج شنبه ۳ بهمن ماه آلما رنجبر و حمدالله نامجو دو دانشجوی بازداشت شده دانشگاه شیراز به ترتیب پس از تحمل ۸ و ۹ روز بازداشت آزاد شدند و مورد استقبال گرم دانشجویان دانشگاه شیراز قرار گرفتند.در مراسم استقبال از این دو دانشجو، دانشجویان شعار “مرگ بر دیکتاتور” را با شور و شعف خاصی سر دادند، دانشجویان همپنین شعار دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد و گر تیر و فتنه بارد جنبش ادامه دارد” را نیز سر دادند و به خواندن سرود یار دبستانی من و دوباره می سازمت وطن نیز پرداختند
به گزارش خبرنامه امیرکبیر با آزادی این دو دانشجو تمام دانشجویان بازداشت شده دانشگاه شیراز آزاد شدند.برگزاری این مراسم در دانشگاه شیراز با توجه به حوادث اخیر این دانشگاه همچون بازداشت ۱۳ دانشجو، احضار نزدیک به ۶۰ دانشجو به کمیته انضباطی دانشگاه، صدور بیش از ۳۰ ترم محرومیت از تحصیل و اخراج ۲ دانشجو و تلاش گسترده جهت سرکوب دانشجویان این
دانشگاه نشان از این داشت که این سرکوب ها بی تاثیر بوده است