Sunday, January 11, 2009

ديكلمه شعر زيباي شطرنج با صداي داريوش

از پس پرده نگاه کن مثل شطرنج زمونه __ هر کسی مثل یه مهره توی این بازی میمونه ............................ یکی مثل ما پیاده یکی صد ساله سواره __ یه نفر خونه بدوشه یکی صدتا قلعه داره ............................ یه طرف همه سیاه و یه طرف همه سفیدن __ روبروی هم یه عمره مارو دارن بازی میدن ............................ اوناکه اول بازی توی خونه ی تو و من __ پیش پای اسب دشمن اون همه سرباز رو چیدن ............................ ببینم روزم تو بازی میون شاه و وزیرن __ هنوزم بدون حرکت پشت ما سنگر میگیرن ............................ تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه __ به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه ............................ یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت __ تاج و از سرش تو میدون لشگر پیاده انداخت ............................ اون که مارو بازی میده اونه که مهره رو چیده __ اون که نه شاهه نه سرباز نه سیاهه نه سپیده ............................ از پس پرده نگاه کن