Tuesday, January 13, 2009

شماها لطفا از شرافت و انسانيت و ازادگي و مدافع حقوق مظلومان حرف نزنيد

شماها كه در خصوصي ترين مسايل مردم حتي اتاق خواب وارد ميشويد
شما كه از حريم خصوصي مردم عادي(ميناوند) فيلم ميگيريد منتشر ميكنيد
شماها كه زهرا بني يعقوب را به جرم بودن با نامزدش در پارك تجاوز و كشتيد
شماها كه عاطفه 16 ساله را تجاوز و اعدام كرديد
شماها كه 2 هفته قبل 3 نفر در مشهد سنگسار كرديد
شماها كه دختران باكره را قبل از اعدام تجاوز ميكنيد
شماها كه سردارتان با 6 زن لخت نماز جماعت برگزار ميكند
شماها كه مداح اهل بيت هلالي هوسباز را داريد
شما كه در حرمسراي خانه مرتضوي دادستان هوسبازتان دهها دختر فراري زندانند
شماها كه اخوند گلستاني با داشتن دو زن با كارمند امنيتي فاطمه رجبزاده زن همكارش اخوند الهه زاده روي ميز دفترش و در ساعت كاري فيلم بازي ميكنند
شماها كه اخوند رييس دادگستري كرجتان دختران را قاچاق مي كرد
شماها كه به زنان و دختران در زتدان تجاوز ميكنيد
شماها كه به دانشجويان شيشه نوشابه و تخم مرغ فرو ميكنيد
شماها كه زهرا كاظمي خبرنگار ايراني كانادايي را تجاوز و كشتيد
شماها كه جنگ 2 ساله را 8 سال ادامه داديد
شماها كه به مرده شلاق ميزنيد چون ميگوييد شلاق قبل از مرگش را نگرفته و نبايد بدهكار به اسلام خاك شود
شماها كه اعتقادات مردم را لجن مال كرديد
شماها كه قبرستانها را پر كرديد و مادران را سياه پوش
شماها كه امامتان ميگويد امريكا 2000 سال ما را استعمار كرده و كل تاريخ كشور امريكا چند قرن نيست
شماها كه تا ديروز كودك حافظ قران را هر روز در بوق و كرنا ميكرديد و امروز اثري از او نيست
شماها كه در حرم امامتان بمب تركانديد
شماها كه از برگذاري يك رفراندوم عمومي ميترسيد و به زور بر مردم حكومت ميكنيد
شماها كه ديش ماهواره وارد ميكنيد و خودتان دوباره جمع ميكنيد
شماها كه كارتن عمليات انتحاري براي كودكان پخش ميكنيد
شماها كه استاد مدديتان دختر دانشجو را مجبور به سكس در دفتر كارش ميكند
شماها كه رهبرتان از سكس با دختر شيرخواره مينويسد
شماها كه نمايده مجلستان و سردار سپاهتان پناهنده ميشود
شماها كه در واردات و ترانزيت افيون مخدر و معتاد كردن به عمد مردم نقش داريد
شماها كه اكبر محمدي را كشتيد و به جنازه اش هم رحم نكرديد و جنازه تكه پاره شده اش را به خانواده اش تحويل داديد
شماها كه دهها نوجوان را به جرم سكس اعدام كرديد
شماها كه هزاران ايراني را شلاق توحش زديد
شماها كه چند ده هزار ايراني را اعدام و تيرباران كرديد
شماها كه به دستور رهبر و وزير اطلاعاتتان با وضو و ذكر پروانه فروهر كه ضعيفه ميناميدش با چاقو كشتيد و در فيش حقوقي قاتلان اضافه كاري پرداخت كرديد
شماها كه كارون جاجي زاده كودك 9 ساله كرماني كه شاهد قتل پدر شاعرش بود مثله كرديد
شماها كه دختران ايراني را به تن فروشي دبي و كراچي فرستاديد
شماها كه زنان را از فقر به تن فروشي كشانديد و سهم نفتشان خرج دوستانتان و تروريست كرديد
شماها كه اوليد در اعدام .در فرار مغزها.در واردات گندم.در مرگ و مير جاده اي.در بردن ابروي 7200 ساله ايراني.در دشمني با ايران و ايراني و در
شماها كه سيلي بر صورت دختران ايراني در خيابان ميزنيد
شماها كه به رهبر حماس پول ميدهيد و خليج فارس را عربي ميخواند
شماها كه ايت اله هايتان دزد و سلطان شكر نام نهاديد
شماها كه با قبر كوروش دشمنيد در حالي كه جهانيان و اديان او را ستايش ميكنند
شماها كه كودكان خردسال يتيم را به دستفروشي و گدايي كشانديد
شماها كه اثار باستاني و اجساد موميايي را به تاراج برديد
شماها كه ايراني را انقدر بي ابرو كرديد كه خود را در غربت قبرسي و يوناني و ... معرفي ميكند
شماها كه عامل اصلي قتل كودكان عراقي و فلسطيني هستيد
شما كه 5 مليون ايراني را اواره و مليونها را در زندان استبداد و خفقان قرارداديد
شما كه از تار موي دختران و كمپين زنان در هراسيد
شماها كه به اكثريت مطلق ايرانيان ظلم ميكنيد
شماها كه از داشتن يك مسجد سني در تهران ميترسيد
شما كه پول نفت را از سر سفره ايرانيان به ديگران ميدهيد و خون شما را حرام اعلام ميكنند
شماها كه درياي خزر را تقديم روس كرديد
شماها كه پوستر با نام خليج عربي چاپ ميكنيد
شماها كه خودتان ثروت سردار محصولي وزيرتان را 160 مليارد اعلام كرديد
شماها كه وزيرتان با سواد زير ديپلم دكتراي اكسفورد جعل ميكند
شماها كه رهبر .رييس جمهورتان پرونده ترور ايراني در خارج از كشور دارند
شماها كه رييس جمهور انتصابيتان مضحكه خاص و عام است و به راحتي دروغ گفتن در مقابل مليونها انسان انجام ميدهد و البته تير خلاص درخلوت راحتر از دروغ در ملا جهانيان و ايرانيان است
شماها و شماها
لطفا از شرافت و انسانيت و ازادگي و مدافع حقوق مظلومان حرف نزنيد