Wednesday, January 7, 2009

برای نجات برادران علایی اقدام کنید

!جامعه بین المللی نگران سلامتی و امنیت جانی و حقوق این پزشکان سرشناس است.پزشکان مدافع حقوق بشر از همه مردم خواست که همین امروز برای آزادی کامیار و آرش اقدام کنند و با نمایندگی ایران در سازمان ملل تماس بگیرند و از آنها بخواهند که آرش و کامیار را آزاد کنند تا آنها بتوانند به کار شان که نجات مردم از ایدز است، ادامه بدهند
برای اقدام سریع به این پیوند مراجعه کنید
500پزشکان حقوق بشر انتظار دارد که حداقل
ایمیل، تلفن و نامه به نمایندگی سازمان ملل متحد
ارسال شود. آیا شما اولین نفری خواهید بود که این حرکت انسانی را انجام می دهد؟