Tuesday, January 6, 2009

بزرگترین دزدی بانکی در کشور

حشمت اله طبرزدی : علت ضعف و بی پولی سیستم بانکی کشور خروج مبلغ 27 هزار میلیارد تومان عمدتا تحت عنوان وام برای "طرح های زود بازده" تا اواخر سال 86 می باشد.. این میزان مبلغی است که دریافت کنندگان آن از بازپرداخت به سیستم بانکی امتناع می ورزند. مظاهری به هنگام استعفا در نامه خود به رهبر، 200 نفر از آنان را به عنوان وام گیرندگان کلان نام برده است. جالب است در میان این اسامی دوستان آقای محمود احمدی نژاد مانند وزیر فعلی کشور و برخی از آیت الله ها نیز به چشم می خورند.سردار صادق محصولی یکی از وام گیرندگان لیست 200 نفری، متهم است که 400 میلیارد تومان از دولت وام گرفته و به سیستم بانکی بازنگردانده است. صادق محصولی یار دیرین محمود احمدی نژاد همچنین متهم است که در سال 78 باغی را به وسعت ده هزارمتر در خیابان یاسر (نیاوران) خریداری کرده که طبق قا نون می بایست هنگام تفکیک زمین به علت تغییر کاربری از مزروعی به مسکونی 70 درصد از آن یعنی در حدود ۷۰۰۰ متر به شهرداری تعلق می گرفت، در حالی که نامبرده با کمیسیون ماده 5 شهرداری تبانی کرده و کل زمین را تغییر کاربری داده و در آن ساخت وساز نموده است. جالب اینجاست که بدانیم از قضا این اتفاق در زمان تصدی محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار پایتخت افتاده است.کیهان بر عکس مشی فعلی اش برای اولین بار اتهام فساد مالی صادق را فاش ساخت و نمایندگانی چون عماد افروغ و علی عسگری نماینده مشهد که نام "سردارمیلیاردی" را بر صادق محصولی نهاد، مشروعیت ثروت 160 میلیاردی وی را آن هم در عرض 10 سال مورد شبهه قرار دادند. از همه جالبتر پاسخ محصولی در مقابل این اعتراضها ست: محصولی ثروت خود را امانتی در دست خود و متعلق به آقا امام زمان! بیان کرد. ماجرای این دزدی بزرگ که در طول تاریخ بیش از 100 ساله نظام بانکی کشور بی سابقه است همچنان در پشت پرده می ماند و علی رغم افشایش ادامه ماجرا نه بر رسیدگی متهمین و محاکمه مجرمین بلکه بر تصدی دزدان در مقامات مهم دولتی نظیر سمت مشاور عالی رئیس جمهور و سپس وزیر کشور برای یکی از 200 نفر خاطی رقم می خورد.. بدون شک دیگر اعضاء لیست نیز شرحی شنیدنی دارند، البته اگر نمایندگان مردم در مجلس از سرگرمی موضوعاتی نظیر صیغه فارغ شوند و به رسیدگی این مهم بپردازند