Friday, June 26, 2009

تصاویری از خانواده زندانی ها

این ها تصویر خانواده زندانی هایی است که بین اوین و مقابل دادگاه انقلاب سرگردان هستند. هر روز چند بار لیست های تازه ای از دستگیر شده ها را به دیوار می زنند. در بعضی لیست های مقابل دادگاه انقلاب، اعلام شده که خانواده های این نفرات می توانند با وثیقه (شامل فیش حقوقی؛ یعنی ضمانت یک کارمند یا جواز و سند ملک) آزادی عزیزانشان را درخواست کنند. این در حالی است که هنوز هزاران نفر از دستگیر شده های حوادث اخیر در انتظار بازجویی به سر می برند و نام بعضی هنوز هم به عنوان بازداشت شده اعلام نشده است و خانواده هایشان از سرنوشت آن ها بی خبرند