Friday, June 26, 2009

سفارت ایران در سوئد به دست معترضان ایرانی تسخیر شد

سفارت ایران در سوئد به دست معترضان ایرانی تسخیر شد و به شدت تخرییب شد.قبل از آن ماموران سفارت مردم را با چاقوو باتوم زده بودند. در حال حاضر پلیس مردم معترض را از سفارت ایران در سوئد بیرون کرده است. یکی از مردم به دست ماموران سفارت چاقو خورده است.بعد از حمله به مردم توسط کارکنان سفارت ایران در سوئد و چاقو زدن به دست یکی از آن ها و کلت
کشیدن. مردم به شدت آنها را زده اند