Thursday, June 25, 2009

عکس یکی از فرماندهان جنایتکار بسیج


عکس زیر متعلق به یکی از فرماندهان بسیج بنام "دکتر رضايی" است که فرماندهی بسیجیان گروه ذوالفقار را برعهده دارد. این مزدور جنایتکار شخصا در درگیریهای شنبه گذشته تهران حضور داشته است