Friday, June 26, 2009

صدای آمریکا: حمله ایرانیان به سفارت رژیم در سوئد

یک فعال سیاس مقیم استکهلم در گفتگوی تلفنی از مقابل سفارت جمهوری اسلامی در سوئد به تلویزیون صدای آمریکا گفت که دهها نفر از ایرانیان خشمگین که امروز برای تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی گرد آمده بودند، با ورود به حیاط سفارتخانه رژیم، با ماموران سفارت که مجهز به چاقو و باتوم بودند، درگیر شدند و عده ای از مهاجمین در این درگیری از ناحیه سر و صورت مجروح گشتند. ایرانیان خشمگین، با دخالت پلیس از حیاط سفارت خارج شدند ولی همچنان در مقابل سفارت رژیم جمهوری اسلامی، با قدرت تمام شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی" سر می دهند. پلیس تا این لحظه کسی را بازداشت نکرده است