Tuesday, June 30, 2009

فرا خوان حزب مرزپرگهر


فرا خوان حزب مرزپرگهر

دهمین سالگرد قیام دانشجویی 18 تیر را هر چه با شکوه تر برگزار کنیم

هم میهنان بپا خاسته،دانشجویان مبارز

در راستای قیام بزرگ مردمی برای کسب آزادی،انتخابات آزاد و بی اعتباری مشروعیت دروغگویان،متقلبین،دیکتاتوری حاکم و سرکوبگران ضد ایرانی و ضد انسانی،در حرکتی سراسری و شجاعانه دانشگاه های میهن را با عزم و اراده ی 18 تیر 78 و گسترش خرداد 88 به صحنه ی همبستگی و مبارزه ی خود مبدّل سازیم

دانشجویان آزادی خواه و مبارز میهن ، امسال در 20 نقطه از کشور سالگرد 18 تیر را هم زمان برگزار خواهند کرد. حزب مرزپرگهر در کنار شما شعار آزادی را سرخواهد داد

محل دیدار: تهران ، زاهدان ، اصفهان ، شیراز ،شهر ری ، زنجان ، بوشهر ، مشهد ،اهواز ، بندرعباس ، کرج ، یزد ، رشت ، تبریز ، قزوین ،سنندج ، خرم آباد ، کرمان ، همدان وکرمانشاه

روزبه فراهانی پور و دیگر یاران و مسئولین حزب مرزپرگهر

پاینده ایران