Friday, June 26, 2009

این مطلب ممکنه جان خیلیها را نجات بدهداین مطلب ممکنه جان خیلیها را نجات بدهد
این مطلبی است که دوست من، که پلیسی آمریکایی-ایرانی است، تهیه کرده است. وی از اعضای تیم است و متخصص در شیوههای ضد شورش به حساب میاید.او مدتی است ویدئوهای درگیریهای اخیر در ایران و تاکتیکهای مورد استفادهٔ بسیجیها را مورد مطالعه قرار داده و مطلب حاضر را در مورد روشهای مقابله با آنها نوشته است. خواهش میکنم این مطلب را در اختیار دوستان ایرانی قرار دهید. شاید با این کار بتوانیم از جان آنها محافظت کنیم
س. ب

در اینجا چند روش ساده برای دفاع در مقابل نیروهای بسیجی به شما پیشنهاد میکن
حملات ضد شورش
هنگامی که توسط نیروهای بسیج (یا غیره!) دستگیر شدید، بهترین راه برای آزاد شدن از دست آنها مشت و لگد زدن بی وقفه است. لازم است بدانید که نیروهای سرکوبگر باید شما را نگاه دارند و برای این کار احتیاج به دو دست دارند. هنگامی که شما مشت و لگد میزنید و حرکت میکنید، او مجبور است از یک دست برای مقابله استفاده کند. پنجهٔ مشتزنی برای فرار از دست نیروهای سرکوبگر بسیار کارامد است. پنجه مشتزنی چوبی بسیار محکم است و روش ساخت آن بسیار ساده. عکس شمارهٔ ۱ نمونهٔ یک پنجه مشتزنی چوبی است که میتوانید با تکهای چوب، یک کاتر و دریل در عرض نیم ساعت بسازید. این پنجهها سبک و محکمند و استفادههای زیادی میتوان از آنها کرد.لبههای بالایی این پنجه باید تیز و گرد باشند

حمله با موتور سیکلت

حملات موتور سیکلتهای بسیج، بیشتر از همه چیز، برای ایجاد ترس و وحشت است. همین تاکتیک توسط پلیس اسب سوار آمریکا برای مقابله با اعتراضات به حقوق مدنی به کار گرفته شد.مزیت استفاده از موتور سیکلت در محیط شهری کاملا مشخص است: موتور سیکلت میتواند جاهایی برود که ماشین هرگز نمیتواند. هرچند موتور سیکلت میتواند عامل فلج کنندهٔ نیروی بسیج هم باشد
با اینکه چرخهای موتور از جنس کربن کراتنور هستند، نمیتواند در مقابل پنچریهای متعدد دوام بیاورند. بهترین روش برای پنچر کردن، استفاده از کالتروپ آهنی است. این وسیلهٔ ساده با وصل کردن ۲ میخ به هم و به زاویهٔ ۶۵ درجه، در عرض چند دقیقه ساخته میشود. (عکس شمارهٔ ۲) با انداختن مشتی کالتروپ روی سطح خیابان، در عرض چند دقیقه میتوانید موتورهای بسیج را از حرکت متوقف کنید. اگر شما هم موتور سوار هستید، به خوبی میدانید که حرکت با دو لاستیک پنچر چقدر سخت است

تکه پارچه آغشته به سرکه میتواند بخوبی از شما در مقابل گاز اشک آور محافظت کند. دهان و بینی خود را با این پارچه بپوشانید و در صورت تماس مستقیم با این گاز، چشمها را با آب بشوریدد. قدیم شایعه بود که لاستیک سوخته اثر گاز اشک آور را کم میکند. ولی حقیقت اینست که لاستیک سوخ نه تنها اثر گاز اشک آور را زیاد میکند بلکه بوی بد هم میدهد

پلیس ضد شورش استفاده از باتون را تعلیم دیده است. آنها به خوبی میداند که زدن کسی که میدود و حرکت میکند بسیار سادهتر و راحت تر از زدن کسی است که بی حرکت ایستاده. بدترین کار دویدن و فرار کردن است، چرا که این کار به او فرصت میدهد که ضربه را دقیقتر و محکمتر بزند. بهترین روش این است که مستقیم به طرف او بروید و فرصت هدف گیری را به او ندهید. فرار کنید، برگردید و مستقیم به سمت او بروید. وقتی این فاصله را بین خود و گارد کم میکنید زمان بندی او را برای حمله به شما کاملا مختل میکنید. یک بوکسر نمیتواند حریفش را که در چند سانتیمتریش ایستاده، بزند. به همین خاطر است که بوکسرها از این طرف به آن طرف میپرند. گارد باتون بدست هم درست مثل همین بوکسر است. او احتیاج به زمان دارد تا حملهٔ خود را زمانبندی کند. با نزدیک شدن به او نه تنها میتوانید فرصت زمانبندی را از او بگیرید، بلکه شاید بتوانید او را به زمین بزنید
ساختار شورش
بهترین زمان عملکرد بسیج و پلیس ضد شورش زمانیست که مردم متفرق و پراکنده میشوند. بدترین شرایط برای آنها زمانی است که جمعیت با هم و جداناشدنی است. اعتراضات کارگری در کره جنوبی در دههٔ ۱۹۹۰، از سازمان یافتهترین شورشها در تاریخ به حساب میآید. هزاران نفر از آنها با داستان به هم قفل شده ایستادند و تحت هیچ شرائطی یکدیگر را رها نکردند. این حرکت، پراکنده کردن جمعیت را برای پلیس ضد شورش غیر ممکن کرد