Thursday, June 25, 2009

یک دانشجو کرد در بین کشته شدگان


خبر کوتاه است و بد: کیانوش آسا ،دانشجوی کرد به لیست کشته شدگان حوادث جاری اضافه شد.کیانوش کرمانشاهی بود و دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه علم و صنعت.چند روز است که خانواده اش تحت فشارند تا این خبر را منتشر نکنند.هنوز نتوانسته ام با خانواده اش صحبت کنم اما دوستان صمیمی اش می گویند تاریخ 25 در مسیر میدان انقلاب به آزادی توسط لباس شخصی ها کشته شده است