Sunday, June 28, 2009

کلیپ شهيد شدن يک پسر جوان

کلیپ شهيد شدن يک پسر جوان در تقاطع آزادي ، رودکي ، چهار راه بوستان در ساعت 25 : 20 در تاريخ 30 / 3 / 1388 ، در روز شنبه با فرمان بسیج در هر تقاطعی حداقل یک نفر را با تیر زدن افراد از سینه به بالا میکشتند تا مردم را وحشت زده کنند و تعدادشون رو کم کنند که کلا در آن روز 13 جوان را در 13 تقاطع تهران کشتند . که بارزترینشون ندا آقا سلطان بود

مرگ بر جمهوری اسلامی