Saturday, December 6, 2008

فاطي كماندوهاي باتوم به دست - عكس و مشخصات

نام و نشان و رتبه افرادی که در سرکوب و آزار و کتک زدن بانوان در روز 22 خرداد ماه در ميدان هفت تير دست داشته اند؛ اينها با اسلحه های کمری و باتون مخفی در زير چادر هائی که فحشا و عفت از دست رفته و شرف بباد رفته اين پليد خويان دژ صفت را پنهان می کند در بين مردم گوش ايستادند و در سر بزنگاه بانوان و دوشيزگان ايران را زير کتک و تجاوز های بی رحمانه خود قرار دادند
حال وقتي اين مزدوران امنيتي با اخوند گلستانيها فيلم بازي ميكنند توقع حفظ حريم خصوصي داريد؟
سرگرد شهلا آشتیانی، افسر معاونت اطلاعات نیروی انتظامی، فرمانده زن میدان شماره پرسنلی : 70763210ساکن محله سلسبیل تهران

استوار یکم پروین حسینی شماره پرسنلی : 80124654عضو دایره عملیات معاونت اطلاعات ناحیه انتظامی تهران بزرگ ساکن محله اتابک تهران

شیرین جلالی افشار شماره پرسنلی : 75875403کارمند غیر نظامی دایره عملیات معاونت اطلاعات ناحیه انتظامی تهران بزرگ ساکن شهرک پاس تهران


ستوان دوم نیره گل محمدی شماره پرسنلی : 83641485افسر عملیات گردان فاطمه الزهرا یگان ویژه نیروی انتظامی ناحیه تهران بزرگ ساکن خیابان آذربایجان تهران


استواریکم سحر دریانی شماره پرسنلی : 81459743عضو دایره عملیات معاونت اطلاعات ناحیه انتظامی تهران بزرگ ساکن محله رسالت تهران

سروان فریده مالکی شماره پرسنلی : 78431985افسر معاونت اطلاعات نیروی انتظامی ساکن شهرک راه آهن تهران


ستوان دوم مریم کلهرافسر معاونت اطلاعات نیروی انتظامی


و ظلم را دوامي نيست و روزي در دادگاههاي ملي و عادلانه ملت ايران شما مزدوران و اربابتان به اشد مجازات خواهيد رسيد اگر كه شانس بياوريد و قبل از دادگاه از خشم و نفرت ملت زجر كشيده جان سالم به در برده باشيد