Friday, December 5, 2008

تصوير و تفسير مهري از زمان زوال امپراطوري ساسانيان و اغاز اشغال ايران به وسيله تازيان

‏دست به دست هم دهیم به مهر میهن خویش را کنیم آزاد ‏

‏‏ ‏ درونمایهٔ آرم حزب مرزپرگهر ‏ ‏نشانهٔ مرزپرگهر بر گرفته از مهری است از دوران زوال امپراطوري ساسانیان و آغاز اشغال سرزمین ایران به وسیلهٔ ‏تازیان . ‏این مهر نماد گروهی‌ از جوانان مبارز ایرانی‌ است که در برابر اشغال سرزمین ایران به دست تازیان به پا خواسته و ‏سالیان سال سر راه نجات و آزادی میهن خود مبارزه نمودند و یک لحظه از پای ننشستند . ‏ ‏در این نقش دستی‌ را شکوفا در میان یک نعل اسب میبینیم. دست نشان از قدرت و توانای مردم دارد، توان ‏ایستادگی‌ ، پایداری و در هم کوفتن پایهای استبداد و ریشه کن کردن ظلم و خودکامگی‌. نمادی از مبارزه برای آزادی و ‏آزادی خواهی‌ . ‏ انگشتان غنچه کرده و در حال شکفتن، زندگی‌، پیروزی بر سیاهی‌ و ضایعش آزادی را نمایش میدهد. نعل اسب نیز ‏ بخت و پیروزی را نوید میدهد. ‏ ‏ما نیز نگهبان درفش پر افتخار کاویانی‌ و این مرز پرگهر هستیم و از آغاز جنبش و مبارزه برای آزادی این نماد را به ‏ ‏نیت پاک نیاکانمان برگزیدیم و تا آخرین نفس در راه آنان ایستادگی‌ و در برابر اشغال گران تازی ستیز خواهیم کرد