Thursday, December 25, 2008

ويديو كوتاه از كودكان كار كه بجاي درس خواندن و بازيهاي كودكانه مجبور به كار هستند

این فیلم به وضوح نشان دهنده وضعیت معیشتی مردمی است که مجبور هستند کودکان خویش را در چنین سنینی و تنها جهت کمک به اقتصاد خانواده راهی بازار نمایند .کودکانی که به جای بازی همچون دیگر همسالان خویش مجبور به کار در سنین پائین می باشند